Tillbaka

8 tips för att bli framgångsrik CAD-ledare

Två saker utmärker tekniskt framgångsrika företag, för det första är de bra på att med stöd av CAD teknologin skapa en effektiv produktion och en innovativ produktutveckling. För det andra gäller att dessa företag har duktiga och framsynta chefer / ledare som kan prioritera och även stimulera innovation inom företaget, dvs chefer och ansvariga som vet hur man på bästa sätt får ut det mesta av sin CAD-miljö.

Idag är CAD-tekniken absolut en av hörnstenarna i produktutvecklingen hos framgångsrika företag. Men som med alla verktyg, för att få ut det mesta i din CAD-miljö krävs en bra mix av planering, organisation och kunskap. Att använda rätt verktyg vid rätt tidpunkt och under de rätta omständigheterna kan vara skillnaden mellan framgång eller ej. Att se till att ditt företag har de rätta CAD-verktygen och arbetar smart är din utmaning i rollen som CAD-ansvarig.

Det är ett ständigt arbetet med att ligga väl framme i produktutvecklingen, liksom utvecklingen av CAD-program och tillhörande verktyg som är utformade för att hjälpa dig att komma dit. Konkurrensen kräver ständiga förbättringar i produktivitet såväl som pågående framsteg inom innovation. Med så många variabler och med högt satta mål krävs en ansvarig som kan sortera ut allt. Precis som en symfoniorkester behöver en dirigent för att skapa harmonisk musik tillsammans, måste designteam för att vara framgångsrika ha effektiva CAD ansvariga, för att dirigera effektiv och produktiv CAD användning.

1 Ta snabbt till dig ny teknik och nya metoder på CAD området, vänta inte!

Det är viktigt att hålla sig ájour med utvecklingen och vara lyhörd för hur ny teknik kan komma att påverka ens processer. Uttrycket ” best practice” är färksvara, det som ansågs vara ”best practice” för 10 år sedan är antagligen föråldrat idag på samma sätt som det vi gör nu garanterat kommer vara mycket annorlunda 10 år framåt. Det är viktigt att som CAD ansvarig inte bli för bekväm med ”det gamla” och ” så har vi alltid gjort”, då är det lätt att bli omsprungen.

Ett exempel vi kan se är den övergång som skett från 2D till 3D CAD system.I din roll måste du inte bara hålla koll på teknikutveckling utan kontinuerligt utvärdera hur dessa fungerar i era processer, för era mål och produkter. Du kan hålla dig uppdaterad om den senaste tekniken i CAD-program, liksom framsteg inom hårdvara och infrastruktur, genom att delta i CAD konferenser och branschevenemang. Fördelen är att många av dessa möten nu är virtuella, så tillgång till information som du behöver är stor och lätt att nå snabbt, enkelt och till en låg kostnad.

Oavsett om du undersöker ny typ av mjukvara för design eller söker mer information för uppgradering av hårdvara, eller maskiner för att tillverka prototyper eller annan utrustning, är det alltid klokt att göra dina bedömningar i förhållande till ROI, avkastning på investeringen. Hur lång tid tar det för investeringen att betala sig?

2 – Utbildning och fortbildning, behåll talangerna!

Lika viktigt som att välja rätt CAD-verktyg är det att säkerställa att du har kvalificerad personal. Oavsett hur fantastiska och automatiserade verktygen är att arbeta med så förblir produktdesign en kreativ och innovativ process som för goda slutresultat kräver duktiga formgivare och ingenjörer. I din roll är du den som ser ser till att dina medarbetare får rätt förutsättningar att arbeta med.Det är också mycket viktigt att säkerställa att ni arbetar i ”rätt” CAD miljö, här handlar det om kontinuerlig kompetensutveckling och om att skapa och underhålla en stimulerande arbetsmiljö.

Vissa chefer kan se på tiden och pengarna som anslås till utbildning som en budgetpost (att kunna skära i) men den uppfattningen bör omvändas till att istället se utbildning som en investering i företagets förmåga att lösa tekniska utmaningar och en investering för att behålla begåvade ingenjörer. Du som CAD ansvarig förstår väl vikten av den roll som utbildningar och kompetenta medarbetare spelar i företagets långsiktiga framgång.

3 – Var drivande i automatiserings- och integrationsprocesser!

Ett arbetsmoment ska inte behöva upprepas flera gånger och befintliga modeller ska inte behöva göras om från grunden. Du som CAD ansvarig kan minimera risker för kostsamma fel och minimera antalet onödiga processer genom att effektivisera användningen av era program, integrerade applikationer och genom att smart utnyttja automatiserade metoder i era utvecklingsprocesser.

Processerna blir effektivare och säkrare när arbetet sker i en integrerad svit av verktyg för arbete med analys / simulering, CAM, dokumentation, och PDM. För bästa resultat, se till att dina integrerade verktyg fungerar på själva CAD-modellen snarare än genom ett arbetssätt som är beroende av import / export mellan olika system. På så sätt kan du vara säker på att du har tagit bort en stor källa till redundans från din verksamhet.

I CAD miljön finns många möjligheter till ”Design Automation”, dvs stora möjligheter att minimera upprepningar. Till exempel kan du använda konfigurationer som bygger en komplett uppsättning av modeller med olika attribut (t ex storlek, vikt, längd) utifrån en och samma baskonstruktion. Att skapa produktfamiljer och maximera återanvändande av redan tidigare gjord design sparar mycket tid och arbete. CAD-integrerad kunskapsbaserad teknik (KBE) kan hjälpa dig att med mer automatik skapa modeller utefter de regler och värden ni valt att sätta upp. Om du använder ett CAD-system med ett öppet Applications Programming Interface (API), kan du även automatisera rutinuppgifter, allt för att arbeta smartare och mer effektivt.

4 – Skapa en miljö som stimulerar innovation och samarbete!

Idag krävs det att vi kan samarbeta med många olika aktörer när det gäller produktutveckling. Innovation är en kritisk framgångsfaktor för dagens företag i vår globala affärsvärld. Antalet företag ökar, alla med olika inriktningar och specialiseringar och samarbeten mellan företagen ökar, vi blir allt mer involverade med olika företag i produktutvecklingsprocessen. Det som tidigare skedde inom företaget, från idé till tillverkning, sker nu allt oftare i tätt samarbete med strategiska samarbetspartners och återförsäljare.

Med hjälp av PDM får ni bättre kolla på dokument, all information och data finns och oavsett var du sitter geografiskt eller inom olika avdelningar kan tiden omfördelas och mer tid kan gå till innovationsarbeta och att förbättra produktutvecklingsprocesserna.

Genom att säkerställa en integrerad CAD miljö med applikationer som är fullt kompatibla blir samarbetet och interaktionen med andra aktörer så mycket säkrare, enklare och effektivare. Interaktionen mellan Ingenjörer, designers, samarbetspartners, leverantörer och återförsäljare blir på det sättet mycket mer hanterbart om ett ”språk” för hela produktutvecklingsprocessen används. Utrymme skapas och kraften att koncentrera sig på rätt uppgifter ökar – möjligheterna för företaget att fokusera på ett innovativt arbetssätt blir mycket större.

 

5 – Fokusera på att ständigt förbättra kvalitén

Att arbeta för att ständigt höja kvalitén är och bör vara ett mantra för alla tillverkande företag. Det bör också vara ett självklart fokusområde för dig som CAD ansvarig. Ditt val av CAD system kan göra stor skillnad på kvalitén hos de produkter som tas fram och på effektivitet i utvecklingsprocesserna. Det valet påverkar i förlängningen även efterföljande processer hos er och era samarbetspartners. Hur bra er CAD miljö är påverkar i stor grad företagets kvalitetsarbete.

• Hur ser produktutvecklingen ut?
• Hur ser utvecklingsprocesserna ut hos er? Manuellt arbete eller arbete med stöd av CAD verktyg?
• Hur jobbar ditt företag med prototyper, görs fysiska tester eller drar ni nytta av de snabbt växande virtuella möjligheterna för att titta på prototyper?
• Använder ni er av simuleringar för identifiera prestanda?
• Analyserar ni formsprutade delar för att säkerställa produktion av formar av jämn kvalitet?
• Arbetar ni med ett integrerat PDM system för att återanvända information och hantera revisioner?

Många fler frågor kan ställas och för att öka kvalitén ytterligare finns integrerade verktyg som kan hjälpa er.
Hållbar design / produktutveckling är ett växande fokusområde i kvalitetsarbetet. Ökande medvetenhet och kunskap om miljöpåverkan och kundernas önskan att få tillgång till ”grönare” produkter ökar. Möjlighet att bedöma hållbarhet i produkter och processer blir viktigare och till detta finns CAD-verktyg som stöttar detta viktiga arbete för både miljö och kvalitet.

6 – Se till att HELA företaget utnyttjar konstruktionsdata

Du som CAD ansvarig vet att produktutveckling idag inte längre är en isolerad aktivitet på företaget som görs av en isolerad teknisk avdelning, den tiden är förbi. Med den tekniska utvecklingen CAD miljön lever i har den nu blivit mer tillgänglig och mycket användbar för andra affärsområden, både intern såväl som externt. Områden som numera kan dra nytta av 3D CAD miljön är tex inköp, dokumentation, försäljning och marknadsföring, och för service på fältet.

8-strategier-kap
Varför ska vi t ex återskapa tekniska illustrationer för användarmanualer, när denna information redan finns inom en fast modell? Med dagens moderna 3D CAD-verktyg, skapas enkelt en sprängskiss, steg-för-steg användarmonteringsanvisningar eller till och med en film som visar hur man sätter ihop produkten, dessa exempel är bara ett begränsat antal musklick bort.

Försäljning och marknadsföring kan använda konstruktionsdata för att skapa visuella bilder för lanseringar av produkteroch för att visa marknaden vad som är på gång. Inköpsavdelningen kan använda CAD och automatiskt genererade styckdata (BOM) iom offerter, förfrågningar, orderläggande och som stöd vid just-in-time beställning för tillverkning. För servicepersonal på fältet kan det underlätta betydligt när det gäller information för underhåll och reparationer.

7 – Effektivare kommunikation som enkelt skapar bred förståelse för en större grupp

Det är otroligt viktigt att kunna kommunicera produktdata med viktiga målgrupper, interna såväl som externa, utanför produktutvecklingen. Hur kommer produkten se ut? Att se den färdiga produkten framför sig utifrån en 2D ritning kan vara svårt och utmanande för ingenjörer som ändå arbetar med ritningar på daglig basis. Hur svårt kan det då inte vara för de som inte har denna kunskap. Oförståelse och oförmåga att se lösningar kan vara ett hinder på många plan inom företaget.

Använd bilder eller 3D animeringar för att enkelt visa produktens prestanda, utssende, passform och funktioner i format som är enkla för en bred grupp att förstå och tolka. Det går även att illustrera begränsningar av befintliga konstrukioner och samtidigt visa hur nya metoder kan förbättra och avhjälpa dessa. I rollen som CAD ansvarig bör du ha god kännedom om de visella och kommunikativa möjlligheter CAD miljön erbjuder er.

8 – Visa din avdelnings betydelse för företaget

Visa värdet av de insatser som görs av ditt utvecklingsteam för hela företaget. Genom att visa ledningen hur avdelningens prestationer bidrar till ditt företags resultat, kommer du att kunna säkra och bibehålla det stöd som du och din grupp behöver för att växa, förbättra och fortsätta att förnya produktionsresultat och arbetssätt.

Det finns så många sätt att dokumentera och kommunicera produktivitetsvinster inom ditt område -såsom tidsbesparingar (kortare time-to-market), kostnadsminskningar och kvalitetsförbättringar – de går att relativt enkelt att affärsmässigt kommunicera. Förutom de interna vinsterna som du kan kommunicera, kan du även dra nytta av tex sponsrade leverantör- fallstudier och andra publicerade studier som kan förenkla och förbättra förutsättningarna för ditt arbete.

8-strategier-8

Produktutvecklingen representerar en stor och viktig del av ditt företag. Utan innovativa, pålitliga och spännande produkter att tillverka, marknadsföra och sälja, skulle ditt företag inte överleva. Visa vad du som ansvarig är med och skapar, var stolt och visa på värdet, speciellt som det ganska enkelt går att kommunicera dem på smarta sätt som många förstår och kan se betydelsen av. Vi är ofta alldeles för blygsamma!

Annika Lindberg
Författare: Annika Lindberg
Dela

Missa inget - Prenumerera på bloggen

Håll dig uppdaterad inom CAD, CAM, CAE, PDM och PLM

Prenumerera på bloggen
Loading