Tillbaka

Effektiv kommunikation i utveckling av koncept

– framtidens industridesigner, Del 2

Som industridesigner vet du att inspirationen kan komma från många olika håll och att de banbrytande produktidéerna ofta växer under den utveckling som sker till följd av feedback från kunder, användare, leverantörer, distributörer och övriga intressenter. Om industridesigners ska kunna arbeta effektivt kan de inte arbeta isolerat. De behöver verktyg som inte bara kan hantera en effektivare process för konceptskapande utan också ansluter dig till ett effektivt arbetsflöde som är fokuserat kring samarbete, kommunikation, test och integrering med senare processer.

Utveckla koncept

När du fått och utvärderat de allmänna produktspecifikationerna och möjliga användningsområden till en framtida produkt, behöver du ofta på begränsad tid testa flera olika designkoncept. Det är i det här steget ni behöver sammanföra information olika verktyg för skisser, modellering och och ytor för att kunna förmedla koncepten till de andra delarna av produktteamet. Möjligheten att skapa komplexa koncept i en sammanhållen miljö ger synergier i form av att det effektiviserar så att flera koncept kan testas och därmed blir produktkonceptet mer sofistikerat.

 

Designdifferentiering genom varumärkesidentitet

För att kunna utveckla en produkt som förmedlar varumärkets identitet, skiljer sig från konkurrenterna och fyller ett behov hos konsumenterna krävs kommunikation, både innan, under och efter konceptutvecklingsstadiet. Om du ska kunna skapa produkter som ger konsumenterna en känslomässig koppling till varumärket krävs det att du vet mycket om produktens användningsområde innan själva produktutvecklingen äger rum.

Som en del i produktutvecklingsarbetet måste du ständigt utvärdera de antaganden du gjorde tidigare i processen gällande produktens användning, och införliva de ändringar som framkommer som resultat av feedback i efterföljande koncept. Det krävs här att man arbetar iterativt tillsammans med konsumenter och användare, för som många vet, är det betydligt mindre kostsamt att införa ändringar i det tidiga stadiet av produktutvecklingen än att vänta till senare.

 

Prioritera koncept genom samarbete

När du är nöjd med de antal koncept du skapat, hur gör du då för att prioritera koncepten för fortsatt utveckling? Traditionellt görs urval av Industrial_Designer_3designkoncept vid en konceptgenomgång där alla intressenter får möjlighet att ange sina synpunkter.

Kan du istället få tillgång till och utvärdera feedback löpande under konceptutvecklingen kan du spara både tid och pengar genom att dra nytta av feedback i det tidiga skedet där förändringar på produkten inte blir kostsamma att göra. Genom att prioritera koncept i ett tidigt skede kan du lägga tid på att utveckla koncept som håller istället för att fortsätta med koncept som inte leder någon vart.

 

Dela och kommunicera ett koncept

När du skapat ett antal koncept ska dessa delas och kommuniceras effektivt med alla viktiga interna och externa intressenter. Den metod som traditionellt använts för att kommunicera koncept har varit allt från fysiska prototyper till konstnärliga återgivningar och fotorealistiska datorgenererade bilder. Oavsett vilken av dessa metoder man använder så är det ofta många inblandade intressenter som ska synkroniseras till ett möte, antingen live eller via webben. Det mötet kan i sig vara en utmaning att få till.

Bäst effektivitet får man ifall alla som har en del i projektet löpande kan följa utvecklingen och ha möjlighet att lämna kommentarer och intryck, även där med målet att få in feedback och ändringar i ett så tidigt skede som möjligt.

 

Öppen innovation

Som industridesigner är det avgörande att du förstår kundens tankegångar och behov. Öppen innovation innebär att de centrala marknadsspelarnas åsikter, expertis och insikter går samman i en dynamisk gemenskap som influerar, leder och fostrar utvecklingen av innovativ industridesign. Öppen innovation har visat sig så avgörande för lyckad industridesign att många tillverkare har formella kundprogran enbart för att hämta åsikter från kunder. Men att skaffa sig en korrekt bild av kundens åsikter genom sociala medier kräver en metod för socialt nätverkande som gör att du kan hantera och styra informationen så att inte viktiga innovativa idéer går förlorade.

 

Styrkan med parametriska modeller

De flesta industridesigners är bekanta med designverktyg för allt från skissning till friformsmodellering och ytmodellering. Men att uteslutande förlita sig på konventionella ytmodellerare för att skapa koncept kan leda till ofullständig design som saknar viktiga egenskaper och måste arbetas Industrial_Designer_2om. Många industridesigners har länge försökt hitta ett sätt att sammanföra ytmodellering och parametrisk modellering för att snabba på processer efter att den konceptuella fasen är klar. Möjligheten att aktivera designparametrar, regler och begränsningar som definierar och förtydligar relationen mellan designens syfte och feedbacken på den, gör att du kan visualisera hur en ändring av en egenskap påverkar resten av designen, samt att anpassa ett koncept efter andra koncept från en gemensam utgångspunkt i processen.

Genom att lägga till parametrisk modellering bland designverktygen får du en värdefull resurs för att skapa och förfina industridesignkoncept, samt leverera en mer fullständig design som minskar arbetet i senare faser.

 

Leverera användbar produktdata

Medan slutprodukten av ditt arbete är ett industridesignkoncept, så påverkar sättet du levererar det slutliga konceptet på produktens totala ledtid. Om din design i stort sett är en bild eller endast består av ytgeometri måste den återskapas eller omarbetas i CAD-program för att kunna användas i fortsatt utveckling, och det är ett arbete som kräver ytterligare tid.

Om industridesignkonceptet istället är en parametrisk modellfil kan du spara tid och korta ned ledtiderna genom att modifiera den så att den kan importeras och användas på ett nytt sätt i andra program för design, konstruktion, snabb prototypframtagning och tillverkning.

 

Öka produktivitet och effekt med SOLIDWORKS Industrial Design

Industridesign främjar innovation och differentiering i produktutvecklingen. Det gör det till en avgörande del för framgångsrika produkter och lyckad tillverkning på en ständigt allt mer global marknad. Om du ska kunna effektivisera industridesignarbetet bör du använda dig av de bästa arbetsmetoderna, anamma samarbetsflöden och nyttja de verktyg som finns. Detta för att få möjlighet att på kortare tid utvärdera fler koncept på bättre grunder genom utökad kommunikation. Som industridesigner har du en viktig roll både när det gäller att skapa den estetik som leder till framgångsrika produkter och när det gäller att anamma det arbetsflöde som kortar ned ledtiderna. Genom att utveckla modellerings- och samarbetssystemet SOLIDWORKS Industrial Designer för industridesign har Dassault Systèmes skapat den första integrerade, socialt aktiverade, enskilda modelleringsmiljö som är utformad att möta industridesigners speciella behov, krav och mål.

Med SOLIDWORKS Industrial Designer blir arbetsflödena för industridesign mer instinktiva, mindre begränsade och mer produktiva. Det gör att tillverkningsföretag kan stimulera till och främja innovation och differentiering i produktutvecklingen vilket leder till utveckling och införande av framgångsrika koncept.

Annika Lindberg
Författare: Annika Lindberg
Dela

Missa inget - Prenumerera på bloggen

Håll dig uppdaterad inom CAD, CAM, CAE, PDM och PLM

Prenumerera på bloggen
Loading