Tillbaka

Ge nytt bränsle åt din utvecklingsavdelning!

Utvecklingsavdelningen hos tillverkande företag sitter ofta på en stor outnyttjad förbättringspotential. Med rätt förutsättningar kan utvecklingsavdelningen ha en stor påverkan på företagets affärsverksamhet i stort, den kan påverka time-to-market, förhindra produktionsfel och öka lönsamheten för företaget.

Om man förväntar sig att utvecklingsavdelningen ska vara med och bidra till företagets utveckling måste man skapa en miljö där teamet kan förbättras kontinuerligt. Det behövs ofta inga stora omvälvande förändringar för att skapa en sådan miljö. Även om många stora företagsledare startade med stora radikala idéer och lyckades med detta kan små kontinuerliga förbättringar ge stora resultat så länge det finns en strategi bakom.

En ökning av 6% i slutet på en produktionslinje kanske inte låter mycket, men 6% över en lång tid kommer mer än fördubbla fabrikens produktionskapacitet. ROI blir enorm.
Detta whitepaper fokuserar på strategier för att applicera kontinuerlig förbättring hos konstruktionsteam. Med exempel på olika sätt att fokusera på det viktiga i arbetet, visa på hur man kan optimera tiden genom bättre planering samt hur konstruktörerna kan bidra även i produktions- och säljprocesserna.

Identifiera och automatisera repetitiva uppgifter

Konstruktörer spenderar timmar varje dag med att utföra repetitiva uppgifter. Repetitiva uppgifter är inte per automatik enkla, många är väldigt viktiga för den slutliga designen såsom monteringsytor, ribbor, extruderingar eller spår. Samma sak gäller för bulthål och ventilationshål, som är vanligt förekommande i konstruktioner. Det som däremot är tidsödande och extremt repetitivt är t.ex framtagandet av kostnadsberäkningar och bill-of-material vilket går att automatisera bort och samtidigt spara en massa tid

Om en konstruktör behöver göra samma musklick eller skriva in samma kommando om och om igen skulle det lika gärna kunna göras med hjälp av ett script – och tid kan sparas. På så vis kan produkterna bli bättre snabbare, kostnaderna går ner och konkurrenskraften ökar.

Det finns många inbyggda verktyg för att automatisera bort onödig handpåläggning.
Här är exempel på några:
1.    Biblioteksfunktionalitet för återanvändning av återkommande parter
2.    Automatisk infästning och håltagning t.ec Hole Wizard, Hole Series och         Smart Fastenel Technology
3.    Designautomatisering med t.ex Drive Works
4.    Visual Basic Macron
5.    Interface för att formatera och kopiera data mellan system

Undvik att upprepa tidigare misstag

Även i de bästa organisationer gör man misstag och nya koncept fungerar sällan perfekt från början. Den största skillnaden mellan duktiga konstruktionsteam och de som inte är lika framgångsrika är att de duktiga lär sig av sina misstag. Att bli duktig på att fånga upp misstag tidigt gör att de inte blir så kostsamma som de misstag som upptäcks sent i utvecklingsprocessen. Att upptäcka misstag tidigt gör även i förlängningen att kostnaderna för garantiärenden minskar och kundnöjdheten ökar. Kort sagt att minska antalet misstag ger direkt påverkan på resultatet i företaget.

Vanligt förekommande misstag faller under två kategorier, strukturella eller operationella. Under strukturella faller alla de problem som har med felaktig design, passform och form att göra.

Operationella problem är de felaktigheter som kommer fram när en produkt är designad korrekt men sedan inte fungerar operativt så som det var tänkt. Att produkten fallerar kan bero på omgärdande miljö eller att lasterna blir större en de som först beräknats. Fel som beror på mjukvara eller fel som riskerar användarens säkerhet är också en typ av operationella fel.

Effektiv användning av rätt sorts prototyper

En strukturerad prototypframtagning kan vara lösningen på flera av de ovanstående problemen. Men då fysiska prototyper ofta blir en rätt kostsam historia kan man lösa mycket genom simulering i mjukvara för att testa produkterna virtuellt med verkliga laster och miljöförutsättningar.
Exempel på vanliga situationer som är lätta att kontrollera med en simuleringsmjukvara:

 • Passform mellan parter
 • Kinematisk simulering som gör att man kan visualisera hur rörliga delar samverkar med varandra
 • Dynamisk simulering för att uppskatta effekterna av tröghet i höghastighetsmaskiner
 • Finit elementanalys (FEA) för att simulera belastning eller temperatur på solida objekt. Detta gör att man kan upptäcka svaga eller varma punkter som kan orsaka problem längre fram.
 • Simulering av falltest för att upptäcka eventuella svaga delar vid tuff behandling.
 • Kontroll av producerbarhet för att se till att en produkt faller inom ramarna för företagets förutsättningar när det gäller gjutning, formsprutning, svarvning eller bockning redan innan den släpps till produktion.
 • Realistisk rendering för att få en känsla av utseende och finish i material innan produkten är klar.
 • Rapid Prototyping är ett sätt att få fram fysiska prototyper snabbt och få en känsla av hur de kommer att kännas i form och storlek utan att behöva ta fram kostsamma verktyg för serieproduktion.
 • Simulering av en produkts miljöpåverkan hjälper utvecklarna att ta beslut baserat på den påverkan t.ex. olika materialval har på miljön.

Utnyttja din CAD-data mer och bättre

Om ditt företag utnyttjar CAD-data enbart för att generera ritningar missar ni massor av möjligheter och värde som finns i datan. CAD-data kan användas i flertalet sammanhang för att t.ex. göra produktionen mindre sårbar för fel, produktionsstopp och slöseri med material. Även säljavdelningen kan dra nytta av den information som finns i  CAD-datan genom att de kan lämna bättre offerter baserat på verklig data och visa kommande produkter på ett mer tilltalande sätt.

Förr i tiden var utvecklingsavdelningen ansvariga enbart för att ta fram produkter medan marknad och sälj ansvarade för att sälja dem, numer suddas gränserna ut så utvecklingsavdelningen kan hjälpa sälj och marknad. Marknad och sälj i sin tur kan (och bör) återkoppla till utvecklingsavdelningen med kundinsikt. 3D data har en bidragande roll i detta då den möjliggör gränsöverskridande arbete.

Möjligheter med 3D data utöver CAD användningen

 • Automatiserade offerter för kundanpassade produkter. Räkna automatiskt på materialåtgång, konfigurationer och producerbarhet.
 • Erbjud 3D modeller online. För de som säljer produkter som används i andra system kan det vara en konkurrensfördel att kunna erbjuda sina 3D modeller online för att underlätta för köparna.
 • Visualisera dina produkter med fotorealistiska renderingar. CAD-data kan användas för att visualisera material och finish utan att behöva vänta på den fysiska prototypen och att en fotograf som ska fotografera produkten i rätt ljus och miljö.

Automatiserad schemaläggning

Få saker kan göra en medarbetare mindre motiverad än när tidspressen blir så hög att man inte ges möjlighet att slutför projektet man arbetar med eller att kvaliteten får ge vika till fördel för att hasta fram ett resultat.

Schemaläggnings och projektledningsverktyg ger utvecklingscheferna möjlighet att se överskådligt på resurs- och tidsåtgång för respektive utvecklingssteg eller del i projektet. Att visualisera det tydligt gör det lättare att planera och att resurssätta projekten på ett bra sätt. Genom att ge medarbetarna vettiga mål och förutsättningar, höjs både moralen och produktiviteten på avdelningen.

Utbilda dina medarbetare

Om 20 konstruktörer slösar 30 minuter varje dag i brist på kompetens blir kostnaden närmare en miljon på ett år. Sätt det i relation till att erbjuda 1 dag per månad för utbildning, den kostnaden blir ca 750 000 kr vilket är en minskning med 250 000 kr – som kan användas till ytterligare träning eller andra effektivitetsåtgärder. Produktiviteten kommer sedan öka med tiden medan den förlorade tiden aldrig tas igen.

 • När du planerar för utbildning, håll dig till dessa enkla principer:
 • Utbilda endast i de features och funktioner som krävs för att personen ska kunna göra sitt jobb.
 • Se till att få ett anpassat utbildningsprogram som täcker ert företags unika behov.
 • Komplettera kursdagar med självstudier.

Glöm inte bort enkelheten i att dela med sig av tips och trick internt om hur olika uppgifter löses. CAD mjukvara är komplex och ofta har samma problem flera sätt att lösas på, och man väljer inte alltid det mest effektiva. Arrangera återkommande möten för att dela med er av informationen. Använd gärna ett bloggverktyg för att dokumentera alla tips och göra dessa tillgängliga för geografiskt utspridda team.

Slutsats

En motiverad och driven utvecklingsavdelning kan vara ett tillverkande företags största tillgång. Produktdesignen och den data denna genererar kan effektivisera hela företaget och t om hjälpa säljsidan att få in affärer. Företag som lever under normen för ständig förbättring kommer samtidigt öka sin konkurrenskraft och lönsamhet i samma takt.

Annika Lindberg
Författare: Annika Lindberg
Dela

Missa inget - Prenumerera på bloggen

Håll dig uppdaterad inom CAD, CAM, CAE, PDM och PLM

Prenumerera på bloggen
Loading