Tillbaka

INTEGRERAD ELKONSTRUKTION I 3D

Genom att integrera elektronik- och mekanikkonstruktion på en gemensam 3D-plattform ökar ditt företag möjligheterna att uppnå produktivitetsvinster. Istället för att förlita sig på långsamma, icke-integrerade 2D-verktyg för utveckling av kopplingsscheman, konstruktion av kontrollpaneler och skapandet av layouter för elsystem alternativt manuellt dragna ledningar, kablar mm kan företagen, konstruktörerna, tillverkarna och till sist också kunderna dra nytta av denna integration.

Den gör att vi smartare helt kan integrera de elektroniska och mekaniska aspekterna av maskin- och produktkonstruktion. Detta leder i sin tur till besparingar av såväl tid som pengar samt kvalitetsförbättringar. Här får du veta hur du genom att integrera dessa bättre kan uppnå produktutvecklingsmålen.

Det här är intressant och användbart för dig som behöver;

  • skapa kopplingsscheman
  • konstruera elsystem
  • välja elektronikkomponenter
  • automatisera lednings- och kabeldragning
  • kablagekonstruktion
  • dela elektroniska och mekaniska konstruktionsdata.

 sw-electrical-1

Under de senaste två decennierna, när 3D CAD-tekniken har revolutionerat den mekaniska konstruktionen, har den elektroniska konstruktionen förblivit i 2D-världen. Fördelarna med 3D-konstruktion – kortare konstruktionscykler, sänkta utvecklingskostnader, högre produktkvalitet, ökad innovation och kortare ledtider – har nästan helt undgått den elektroniska konstruktionen på grund av att man på området fortfarande hellre förlitar sig på icke-integrerade verktyg för 2D-diagram. Tillverkare har av tradition behandlat elektronisk konstruktion och dragning av ledningar, kablar och kablage som något man tar hand om i slutet av arbetet. Det har lett till att den elektroniska konstruktionen undantagits från investeringar i 3D-teknik och att utvecklingen mot integrering och samarbete mellan elektronisk och mekanisk konstruktion hållits tillbaka.

Traditionella icke-integrerade 2D-metoder för elektronisk konstruktion tar vanligen längre tid och medför bland annat behov av separata, manuellt skapade materialspecifikationer, vilket ger längre ledtider. I icke-integrerade kopplingsscheman saknas dessutom den kritiska information som finns i 3D-konstruktionsdata, vilket skapar risk för inexakthet, missförstånd och kvalitetsproblem. El- och mekanikkonstruktörer använder oftast olika plattformaroch denna brist på integrering dem emellan motverkar möjligheterna till samarbete, begränsar möjligheten att återanvända konstruktioner och står i vägen för arbetet mot ökad innovation och automatisering.

Förutom de problem som beskrivits ovan kostar traditionella och icke-integrerade 2D-metoder mer. Icke-integrerade elkonstruktionsmetoder kräver vanligen mer manuellt arbete för planering av tillverkning och utveckling av sammanställningsdokumentation och användar-/servicehandböcker. Till sist, sannolikheten för att kvalitetsproblem kan uppstå under arbetet till följd av mänskliga misstag ökar med de icke-integrerade och manuella metoderna. Effektiv elkonstruktion kräver mycket mer än utveckling av kopplingsscheman, och behovet ökar av en 3D-integrerad konstruktionsmiljö.

sw-electrical-2

 

SNÖRDRAGNING – BEGRÄNSNINGARNA MED TRADITIONELLA FRAMTAGNA KOPPLINGSSCHEMAN

När någon talar om snördragning och nystan associerar de flesta till sådant som när mormor stickade en tröja eller till en katt som leker med ett garnnystan. För elkonstruktörer däremot har det helt annan innebörd – för dem är nystanet och dess följeslagare måttbandet de främsta verktygenför att dra sladdar och kablar genom en sammanställningsprototyp. Metoden går ut på att ett snöre dras från ett uttag eller kontakt till nästa osv. Därefter mäts snörets längd och översyn görs för att säkerställa att dragningen inte exponerar ledningen eller kabeln för värme eller andra potentiellt skadliga källor. Sedan dokumenteras uppgifterna såsom snörets längd och rutt. Snördragningsmetoden är talande för hur många tillverkare ser på den elektroniska konstruktionen – som något som behandlas i slutfasen av arbetet – och som är en utmärkt metafor för kortsiktigheten och begränsningarna med traditionella konstruktionsmetoder.

 

Mer än bara ett sista  ”litet moment”

Tillverkarna bör lägga lika mycket uppmärksamhet och fokus på elkonstruktionerna som de lägger på de mekaniska. När icke-integrerad elkonstruktion behandlas som det sista steget i arbetet blir det inte mer än det som ska ”klämmas” in på slutet, dess begränsningar går obemärkta förbi och möjligheterna att höja produktiviteten förblir dolda. Elektronisk konstruktion är långt mer än det efter konstruktionsprocessen och här finns en mängd tillfällen till att förbättra arbetsprocesser som ger ökad innovation genom samarbete, automatisering genom digitalisering och kvalitet genom exakthet. När elektronisk och mekanisk konstruktion integreras på en enda 3D-plattform framstår dessa möjligheter till förbättringar tydligt. Istället för att lämna elkonstruktörerna till sin snördragning kan de kommunicera och samarbeta effektivt i 3D.

 

Fördröjer snabba svar på kundernas och marknadens krav

I och med att kundernas behov förändras allt oftare och marknadsdynamiken växlar allt snabbare behöver tillverkarna effektiva verktyg för att kunna svara på ständigt nya krav från kunderna och marknaden, oavsett om det handlar om efterfrågan på nya funktioner eller omvälvande innovativa framsteg. Då är icke-integrerade 2D-metoder för elektronik något som står i vägen för en verksamhets förmåga att svara snabbt på framväxande branschtrender och marknadskrav.

 

Förhindrar samarbete mellan el- och mekanikkonstruktion

När el- och mekanikkonstruktörer arbetar i separata konstruktionsprogram är det svårt med ett tätt samarbete dem emellan. Med ett sådant samarbete kan man istället minimera att konstruktionsfel och prestandaproblem uppstår under utvecklingsarbetet och istället få till innovationer och förbättringar inom produktutveckling. Arbete i separata konstruktionsplattformar ger också att de talar olika språk med få möjligheter till tvärdisciplinär utveckling.  Elkonstruktören kanske frågar sig hur mycket utrymme det finns inom ett hölje för elsystemet, medan mekanikkonstruktören funderar över hur stor kontrollpanelen behöver vara. Det faktum att de arbetar inom separata delar stjälper det samarbete som krävs för optimerade elektromekaniska konstruktioner.

 

Obefintlig integration motverkar ett effektivt arbetsflöde och för med sig nackdelar

När el- och mekanikkonstruktörer arbetar inom olika konstruktionsdelar ger den obefintliga integreringen av konstruktionsdata upphov till en mängd arbetsutmaningar och flaskhalsar enbart på grund av behovet att hantera två olika typer av konstruktionsdata i senare processer. Det leder till dubbelarbete när det skapas olika materialspecifikationer, kaplistor och dokumentation för produktionen av elektroniska och mekaniska sammanställningar för arbetet med upphandling, produktionsplanering, tillverkning och sammanställning. Längre ledtider, ökade kostnader och en ökad risk för fel men användningen av separata, icke-integrerade konstruktionssystem också underblåsa internt motstånd mot nya idéer och arbetssätt och befästa en överdriven tillförlit på befintliga metoder. Det motverkar effektivt arbete och innovation inom produktutvecklingen.

 

INTEGRERAD ELEKTROMEKANISK KONSTRUKTION – UTVECKLA PRODUKTER MED HÖGRE KVALITET SNABBARE OCH MER KOSTNADSEFFEKTIVT

Genom att ersätta icke-integrerade elkonstruktionsverktyg med ett helt integrerat paket för elkonstruktion förenklas utvecklingen av ritningsstyrda elsystem och kablage för ledningar och kablar i 3D. Det i sin tur gör att du kan skapa produkter av högre kvalitet snabbare till lägre kostnad. Arbete på samma elektromekaniska konstruktionsplattform förenklar inte bara konstruktionsarbetet utan främjar även samarbete mellan el- och mekanikkonstruktörer, och mellan konstruktörer, ingenjörer och tillverkningspersonal.

 

Hinna före konkurrenterna

Fördelarna med en integrerad plattform för elektromekanisk konstruktion gör att el- och mekanikkonstruktörer kan utveckla sina konstruktioner snabbare, vilket bidrar till kortare ledtider. Fördelarna med att använda en integrerad plattform för elektromekanisk konstruktion sträcker sig dessutom utöver att korta ned konstruktionstiderna till att ge ytterligare produktivitetsvinster när det gäller effektiviserade flöden för utvecklingsarbetet – både under konstruktionen och under senare processer. Med en integrerad plattform för elektromekanisk konstruktion kan du helt undanröja behovet av import, export och konvertering av data, konsolidera och automatisera skapandet av materialspecifikationer, upphandling och förproduktion till ett enda steg och minska behovet av tillverkningsplanering och dokumentation. Alla dessa delar kan hjälpa tillverkarna att få ut nya produkter på marknaden snabbare än konkurrenterna.

 

Minskade materialkostnader

På vilket sätt kan en integrerad plattform för elektromekanisk konstruktion hjälpa tillverkarna att sänka och kontrollera utvecklingskostnaderna? Genom integration och arbete i en gemensam miljö effektiviseras inte bara arbetsflödena för konstruktion och utveckling av produkter, utan det  sparar tid och ökar genomflödet. Det gör också att du kan öka standardiseringen och återanvändningen av konstruktioner, eliminera behovet av prototyper för dragning av ledningar/kablar och reducera antalet konstruktionsfel och tillverkningsproblem. Det leder till mindre skrotning och omarbetning, minskar antalet returer och garantireturer och sänker relaterade kostnader. Möjligheten att konstruera skåp, paneler, system och komponenter i rätt storlek är en annan viktig fördel som gör att tillverkarna kan optimera materialanvändning och sänka kostnaderna som har med material att göra.

 

Höja kvaliteten och öka innovationen

Ett integrerat system för elektromekanisk konstruktion sparar inte bara tid och pengar utan hjälper även tillverkarna i deras arbete att höja kvaliteten och öka innovationen. En integrerad plattform underlättar tvärdisciplinärt utbyte och gynnar samarbetet mellan elkonstruktörer, mekanikkonstruktörer och medarbetare inom tillverkningen. När ett tätare samarbete får ersätta antaganden kan alla inblandade tydligt visualisera hela den elektroniska och mekaniska konstruktionen i 3D, kommunikationen blir enklare och resultat blir bättre kvalité i alla led och ökade möjligheter till innovationer.

sw-electrical-3

SKAFFA DIG KONKURRENSFÖRDELAR GENOM ATT INTEGRERA ELEKTRONISK OCH MEKANISK KONSTRUKTION I 3D

För att fördelarna med 3D CAD-teknik ska kunna utnyttjas för elektronisk konstruktion krävs en integrerad lösning. Istället för att låta den elektroniska konstruktionen leva kvar i 2D-världen och använda förlegade manuella metoder som snördragningsmetoden, kan du behandla elkonstruktionen som ett område där det finns mängder av möjligheter att höja produktiviteten och skaffa dig konkurrensfördelar genom att integrera el- och mekanikkonstruktion i 3D.

Integrerad elektromekanisk konstruktion kan ge samma beprövade fördelar som mekanisk konstruktion i 3D. Det innefattar kortare konstruktionstid, sänkta utvecklingskostnader, högre produktkvalitet, ökad innovation och kortare ledtider. Alla dessa delar kan betydligt förbättra din position i konkurrensen. I programvarulösningen SOLIDWORKS Electrical får du en 3D-konstruktionsplattform för integrerad elektronisk och mekanisk konstruktion, så att du lättare kan uppnå produktutvecklingsmålen. Det är användbart för dig som behöver skapa kopplingsscheman, konstruera elsystem, välja elektroniska komponenter, automatisera dragning av ledningar och kablar och kablagekonstruktion eller dela elektroniska och mekaniska konstruktionsdata. Ett integrerat system för elektromekanisk konstruktion med SOLIDWORKS Electrical sparar inte bara tid och pengar utan hjälper även företaget i arbetet med att höja kvaliteten och stärka möjligheterna för produktutveckling och innovationsarbete.

 

SOLIDWORKS ELECTRICAL – UTÖKAR FÖRDELARNA MED 3D GENOM ATT INTEGRERA EL- OCH MEKANIKKONSTRUKTION 

För att tillverkare ska kunna ta del av fördelarna med att integrera el- och mekanikkonstruktion i 3D – vilket innefattar kvalitets-, kostnads- och effektivitetsvinster – har Dassault Systèmes SolidWorks Corporation utvecklat konstruktionslösningen SOLIDWORKS Electrical. De här integrerade lösningarna för elkonstruktion är utformade att hantera de fyra primära stadierna av integreringen av elektromekanisk konstruktion parallellt. Det gäller allt från delning av elektriska (ECAD) och mekaniska (MCAD) konstruktionsdata till komplett elektromekanisk konstruktion i 3D genom en total integrering av båda områdena på en enda konstruktionsplattform. SOLIDWORKS Electrical finns i fyra olika nivåer av integreringsgrad.

 

sw-electrical-sistsa

Annika Lindberg
Författare: Annika Lindberg
Dela

Missa inget - Prenumerera på bloggen

Håll dig uppdaterad inom CAD, CAM, CAE, PDM och PLM

Prenumerera på bloggen
Loading