Surface Flatten

Verktyget Surface Flatten ingår i Premium-versionen av SOLIDWORKS och används för att platta ut ytkroppar eller ytor på solider. Användningsområden är till exempel vid skapandet av dekaler eller produkter med mjukt skal. Plåtdetaljer som inte är utvecklingsbara i Sheet Metal kan också plattas ut men då måste vi börja med att skapa en yta som tar hänsyn till K-faktorn för att få ett användbart resultat. Egenskaper Kommandot finns i Surface-fliken eller Insert > Surface > Flatten. Nedan kan vi se vilka alternativ vi har till vårt förfogande; Under Selections väljer vi den eller de ytor som ska plattas ut. Vi definierar även en kant eller punkt som utplattningen ska utgå ifrån. Additional Entities – I denna ruta kan vi välja att inkludera skisser eller kurvor som finns på ytan som plattas ut. Relief Cuts – Här lägger vi till skisser eller kurvor för att skapa lättnadsskärningar i den resulterande ytan. Accuracy – Ett reglage för att öka ytans exakthet. […]

Read more