Vårt företagsinterna utbildningskoncept kännetecknas av:

  • Affärsutbildningsprogram som ger enhetlig affärsnomenklatur. Ni pratar inte längre förbi varandra.
  • Bygger på koncepten i vår managementlitteratur.
  • Befattningsanpassad affärsutbildning som ger följande fördelar:- Handlar om deltagarnas verklighet.- Utbildningen integrerad med tillämpningar för att åstadkomma bestående förändrat arbetssätt.
  • Moduluppbyggt – förenklar företags- och befattningsanpassning.
  • Pedagogik som ger bestående inlärningseffekt.
  • Utbildningarna stöttas av våra affärsverktyg.
  • Tidseffektiva utbildningar uppdelade i flera steg för att undvika lång sammanhängande frånvaro.
  • Hemuppgifter som säkerställer praktisk tillämpning och ger bestående inlärning.

Sammantaget innebär ovanstående punkter att vi får ett aktivt deltagande, en tidseffektiv inlärning samt en bestående kompetenshöjning som leder till ett utvecklat arbetssätt.

Detta är vårt utbud inom företagsinterna utbildningar.

 

Ekonomi för Chefer

Ekonomi för chefer ger beslutfattare kunskap och verktyg för en mer medveten lönsamhetsstyrning av företaget. Att styra mot lönsamhetsmål kräver förståelse för hur lönsamhet skapas och hur det egna företagets lönsamhet reagerar på olika åtgärder.

Utbildningen syftar till att matcha chefers resultatansvar med nödvändig ekonomisk kompetens för aktiv lönsamhetsstyrning.

Upplägg

– 2 + 1 dagar med några veckors mellanrum.

– Våra affärsverktyg för lönsamhetssimulering, ProfitEnter, med skarpa siffror och kalkylverktyget CalcEnter ingår.

– I programmet ingår att simulera och vässa lönsamheten i det egna ansvarsområdet.

Målgrupp

– Chefer med resultatansvar, t ex chefer med någon typ av fackutbildning, t.ex. teknisk bakgrund, som befordrats till resultatansvar.

– Ledningsgrupper

Resultat

– Förståelse för olika ekonomiska begrepp och en enhetlig begreppsapparat.

– Kompetens att kunna utföra vanliga ekonomiska kalkyler.

– Förståelse för lönsamhetsbegreppet och hur olika åtgärder påverkar lönsamheten i olika situationer.

-Kompetens att använda lönsamhetssimulering för analys och val av åtgärder.

– Kunskaper som reducerar risknivån i företaget.

– D.V.S. ett ”ekonomiskt körkort”

Ekonomi för Ingenjörer

Ingenjörer har lätt att lära sig ekonomi. Räkna kan man redan och med lite ekonomiska begrepp och kalkylmodeller kan man utföra vardagskalkyler, se ekonomiska konsekvensen och fatta bättre beslut. Ofta gäller det att finna rätt balans mellan teknisk lösning och ekonomisk nytta. Det kan vara i produktutveckling, produktion, m.m.

Målgrupp

Programmet, som är anpassat till ingenjörers behov, vänder sig till en bred målgrupp tekniker/ingenjörer som har behov av kunskaper i ekonomi för att kunna agera med större ekonomisk medvetenhet i det dagliga arbetet.

Upplägg

2 dagars utbildning.

I programmet varvas teori med tillämpningar i olika case samt diskussioner.

Vårt kalkylverktyg CalcEnter , för de vanligaste ekonomiska kalkylerna, ingår i programmet.

Resultat

– Övergripande resultat är att göra ekonomiska kalkyler till en naturlig del av arbetet.

– Ekonomisk begreppsapparat underlättar deltagande i ekonomiska diskussioner.

– Kompetens att kunna bedöma ekonomiska konsekvenser av olika handlingsalternativ för bättre ekonomisk styrning och lägre risk.

– Kompetens att använda kalkylverktyget.

– Förståelse för hur olika åtgärder påverkar företagets lönsamhet.

Ekonomi för säljare och inköpare

Ekonomi för säljare och inköpare ger metoder och kompetens för att sälja och köpa på lönsamhet istället för på pris. Vid kvalitetslösningar, som ofta innebär högre kostnad, är det viktigt att kunna ta betalt för den förbättrade totalekonomi. Vid enkla lösningar, med stark priskonkurrens, gäller det att skapa så kostnadseffektiva lösningar som möjligt. I bägge fallen krävs det kalkyler som flyttar kundens fokus från pris till lönsamhet!

Upplägg

– 2 + 1 dagar med några veckors mellanrum.

– Kalkylverktyget CalcEnter för de vanligaste ekonomiska kalkylerna ingår i programmet.

– Hemuppgift som går ut på att komma igång och tillämpa kalkyler och använda kalkylverktyg på något aktuellt kund- eller leverantörsprojekt. SolidEngineer stöttar genomförandet av hemuppgiften.

Målgrupp

– Programmet vänder sig till befattningshavare som deltar i affärskontakter med kunder eller leverantörer, främst säljare och inköpare.

Resultat

– Förmåga att ta fram mer konkurrenskraftiga lösningar som inte bara är tekniskt optimerade utan har rätt balans mellan teknik och ekonomi.

– Kompetens att sätta kronor och ören på kundvärde och ta fram ekonomiskt beslutsunderlag baserat på lönsamhet.

– Kompetens att välja lönsamma kundprojekt.

– Kompetens att genomföra försäljning baserad på lönsamhet snarare än pris.

Projektkalkylering

Projektkalkylering ger kompetens att värdera lönsamheten för tänka projekt samt för lönsam projektstyring. Allt större del av företags verksamhet bedrivs i projektform. Projektkalkylen är viktig för att avgöra vilka projekt som är värda att genomföra. Vid genomförandet fungerar projektkalkylen som ekonomiskt styrinstrument. Utbildningen är baserad på vår bok Projektkalkylen (Libers förlag).

Upplägg

– Endagars kurs.

– Teori varvas med tillämpningar i ett kalkylverktyg, CalcEnter, som ingår.

Målgrupp

– Projektledare och andra medlemmar i projektgrupper.

– Programmet kräver förkunskaper motsvarande vårt utbildningsprogram Ekonomi för ingenjörer.

Resultat

– Förståelse för projektkalkylens roll och framtagning.

– Kompetens att skapa en lämplig projektkalkylmodell för aktuellt projekt.

– Kompetens att utföra kalkylen och tolka resultaten.

– Kompetens att utforma kalkylen till ett beslutsunderlag och skapa projektbudget för att styra projektet.

Effektiv marknadsplanering

Utbildningen visar hur effektiv marknadsplanering ger fokus på marknadsmöjligheter som ger fler och bättre affärrer. Ditt företags framgång är i hög grad beroende av hur väl du lyckas på marknaden. Kompetens i marknadsföring och marknadsplanering hjälper dig att bättre tillvarata mer eller mindre synliga marknadsmöjligheter. Programmet som är baserat på vår bok Marknadsplanen, Libers förlag, ger denna kompetens.

Upplägg

– 2 dagars utbildning där marknadsföring varvas med tillämpad marknadsplanering.

Målgrupp

– Utbildningen riktar sig främst till Personal på marknadsavdelningen, Säljpersonal, Produktchefer med sälj- och resultatansvar samt annan personal med kundkontakter. Programmet kan ta upp till 15 personer.

Resultat

– Kompetens att delta i att lägga upp företagets marknadsföring samt göra kvalificerade marknadsbedömningar.

– Ett gemensamt affärsspråk som underlättar samarbetet i marknadsfrågor.

– Kompetens att definiera och segmentera marknaden samt identifiera framgångsfaktorer för olika målgrupper

– Förståelse för positionering av företaget på marknaden och att utforma marknadsstrategier

– Kompetens att lägga upp företagets säljmodell med säljorganisation, promotion och prissättning

Affärsplanen

– framtagning av en affärsplan

Utbildningen ger dig förståelse för hur du med affärplanering kan ”modellera” en affärsplan. Det finns lika många uppfattningar om hur en affärsplan ska se ut som det finns företag. Viss variation är säkert befogad men ofta bränns för mycket energi på att diskutera hur den ska se ut snarare på att ta fram den. Vår utbildning effektiviserar affärsplaneringen genom att visa hur en affärsplan ska användas, vad den ska innehålla och kritiska moment i framtagningen. Utbildningen bygger på vår bok Affärsplanen, Libers förlag.

Upplägg

– En dags utbildning i affärsplanering

Målgrupp

– Kravställare på affärsplan, dvs. styrelse och företagsledning.

– Utförare av affärsplanering, dvs. de som ska ta fram affärsplanen.

Resultat

– Förståelse för affärsplanens roll i företaget.

– Förståelse för framtagningsprocessen – vad den ska innehålla, vilka som bör delta och hur man gör framtagningen effektiv.

– Hjälp med att identifiera och hantera kritiska moment i framtagningsprocessen.

– Förståelse för hur affärsplanen fungerar som styrdokument för verksamheten

Företagsspel

Vi spelar skarpt med din affärssituation! Resultatet blir en tillämpad förståelse för hur olika tänkbara handlingsalternativ påverkar lönsamhet i ditt företag.

Företagsspel är ett mycket effektivt verktyg för att öka affärsförståelsen. Olika ekonomiska samband synliggörs och man får en helhetssyn på affärsmannaskapet och konkret förståelse för hur lönsamhet skapas i ett företag.

Med vår spelmodell, ProfitEnter, tränas de ekonomiska samband som affärsmässigt är de viktigaste i ditt företag.

Upplägg

– Vi sätter oss in i din affärssituation och anpassar spelet till ditt företag.

– Olika tänkbara handlingsalternativ simuleras och diskuteras.

– Deltagarna delas upp i några grupper och tävlingsmoment läggs in för att stimulera engagemang och variation i lösningar.

– Spelgenomgångarna stöttas med korta teoripass

– Spelet genomförs under 3 timmar till hel dag

Målgrupp

– Spelet vänder sig till beslutsfattare inom ditt företag – gärna en tvärsammansatt grupp med representanter från företagets olika avdelningar.

Resultat

– God affärsförståelse då deltagarna kombinerar kunskaper inom ekonomi, produktion, marknad, ledarskap och inte minst i att identifiera nödvändigt beslutsunderlag.

– Ökad ”tvärförståelse” i företaget då man höjer blicken och ser till helheten och inte bara till den egna avdelningen.

– Förståelse för hur olika viktiga beslut påverkar lönsamheten.

– Spelmodellen får behållas för egna simuleringar och budgetering.

Affärsskola

Affärskolan ser till att varje medarbetare ges en affärskompetens anpassad till de egna arbetsuppgifterna.

Upplägg

– Våra företagsanpassade affärs-skolor bygger på kombinationer av våra modulariserade utbildnings-program inom ekonomi, marknad och affärsmannaskap.

– Dina medarbetare väljer kurskombinationer utifrån befattningens behov.

– De olika kurserna ges kurspoäng som gör det möjligt att lägga in examensnivåer, vilket uppfattas mycket motiverande.

Målgrupp

– Affärsskolan vänder sig till all personal och ger varje medarbetare möjlighet att finna en lämplig kurskombination.

Resultat

– Utbildningarna kan bättre samordnas och anpassas till olika befattningshavares behoven. Uppskattas av alla som vill ha en kompetent partner, dvs. både personal, leverantörer och kunder. Alla blir vinnare!

– Företaget ses som en attraktiv arbetsgivare och det blir lättare att rekrytera och behålla personal. Affärsskolan ger bättre avkastning på dina utbildningssatsningar

Garanterad Affärskompetens

– Med Affärsskolan kan SolidEngineer lämna garanti på att varje medarbetare har rätt affärskompetens för sin befattning.

Vid intresse, vänligen kontakta oss för aktuella datum och bokning på info@solide.se alternativt telefon 08-544 730 20