Deformationsskala

Inledning

En kommentar vi får höra ibland är att resultat i SIMULATION alltid Ser lika deformerade ut. Hur kommer det sig? Förklaringen är något som heter Deformation Scale.

Förklaring

Statiska beräkningar bygger på antagandet att deformationerna är små. Detta medför att det är svårt att visuellt se hur en modell har deformerats om deformationerna visas i faktisk skala. Sättet som programmet löser detta är att den visuella deformationen skalas upp för att tydliggöra hur modellen deformerats. Detta görs m h a Deformation Scale. Denna deformationsskala kommer man åt att justera inifrån alla plottar i fliken Definition.

Vi har här tre alternativ:

  1. Automatic: Programmet väljer själv en uppskalning i syfte att visa modellen lagom deformerad.
  2. True scale: Deformationerna visas i faktisk skala (1:1).
  3. User defined: Användaren får själv välja skalfaktor.

När används de olika alternativen?

När ska då de olika alternativen användas?

Automatic

För beräkningar med enskilda parter eller sammanställningar där alla komponenter är bondade till varandra brukar alternativet Automatic fungera bra. Att sätta deformationsskalan till Automatic kan också fungera som en Sanity check. För en lyckad körning brukar deformationsskalan landa i storleksordningen 10-100. Skulle den vara väsentligt större än så skulle det kunna antyda att vi antingen lagt på alldeles för lite last eller att modellen av någonanledning är väsentligt styvare än förväntat (för många inspänningar, saker som är bondat som inte borde vara det etc).

Om deformationsskalan däremot istället är väldigt liten skulle det kunna tyda på att vi antingen lagt på alldeles för mycket last eller att modellen är väsentligt vekare än förväntat (missad bondning, stelkroppsrörelse).

Detta är inte på något vis en precis vetenskap, men kan användas för att ge en fingervisning om resultaten är vettiga eller inte.

True scale

True scale används när vi inte vill ha deformationerna överdrivna alls. Ett exempel på det kan vara modeller där två geometrier från början befinner sig en bit från varandra, men under körningen kommer de i kontakt. Tittar vi på resultaten från en sådan beräkning kan den automatiska deformationsskalan lura oss att geometrierna inte alls kommit i kontakt.

Om vi däremot ändrar deformationsskalan till True Scale ser vi att de själva verket har kommit i kontakt och stannat.

User defined

Ett typiskt användningsområde för User Defined är när vi vill kunna visuellt jämför två olika körningar. Använder vi då en bestämd uppskalning av deformationen i de två plottarna vi jämför kan vi dra visuella slutsatser ifrån dem.

 

Default-inställning

Man kan också i programmet ställa in hur man vill att ens plottar ska skalas som standard. Här finns tre fall som vi kan ha åsikter om:

  1. Beräkningar som innehåller kontakt
  2. Beräkningar gjorde med optionen Large Displacement påslaget
  3. Övriga beräkningar.

Alternativen vi kan välja mellan är om resultaten ska visas med automatisk skala eller i skala 1:1. Standardinställningen är att beräkningar med kontakt eller Large Displacement visas i skala 1:1 och att övriga visas med automatisk skala. Vanligen finns ingen direkt anledning att ändra detta.