Försäljningsvillkor

1. Allmänt
Efter att ha beställt varor från SolidEngineers förbinder sig kunden att bevaka sin e-mailadress då all kommunikation rörande ordern sker via e-mail. Bindande avtal kommer till stånd då orderbekräftelse skickats till kunden.

SolidEngineer reserverar sig för förseningar, tekniska problem, slutförsäljning och felaktig artikelinformation. Därtill förbehåller sig SolidEngineer rätten att stryka en beställning om särskilda skäl föreligger.

SolidEngineer förbehåller sig äganderätten till levererad utrustning tills slutbetalning skett.

2. Priser och betalning
Priser anges i svenska kronor exklusive moms och SolidEngineer förbehåller sig rätten att ändra priserna utan föregående avisering. Fraktkostnad tillkommer. Betalning erläggs genom betalning  av faktura (betaltid 20 dagar). Fakturering sker vid behov efter särskild kreditprövning.

Vid försenad betalning har SolidEngineer rätt att ta ut dröjsmålsränta enligt räntelagen samt lagstadgad påminnelseavgift. Felaktigheter i en faktura från SolidEngineer måste reklameras senast på förfallodagen. Om reklamation inte gjorts i tid kan felaktigheten inte göras gällande mot SolidEngineer.

Om det finns skäligt tvivel avseende kundens betalningsförmåga, har SolidEngineer rätt att förkorta kredittiden, kräva förskottsbetalning eller annan säkerhet för framtida leveranser.

Frakt tillkommer vid samtliga beställningar från vår webbshop. Fraktkostnaden beräknas baserat på vikt utifrån standardprislista från Postnord.

3. Paketspårning
När beställningen skickas från SolidEngineer erhåller kund en leveransavisering via e-mail.

4. Leveranser
Leveranstiden kan variera. Vid beställning anges en preliminär leveranstid. Vi garanterar inte leverans viss dag och reserverar oss för att förseningar i leveransen kan uppstå.
För ej uthämtade paket förbehåller sig SolidEngineer rätten att debitera kund för returfrakt och expeditionsavgift, för närvarande 1.300 kr.

5. Transportskador
Kunden ska vid mottagandet kontrollera de levererade produkterna. Transportskada ska på ankomstdagen av leveransen anmälas till transportören och SolidEngineer. Dolda transportskador som inte upptäckts eller borde ha upptäckts vid leveransen, ska reklameras så snart det kan och under alla förhållanden inom en vecka från mottagandet av leveransen. Om kund inte reklamerar transportskador inom angivna tidsfrister förlorar kunden rätten att göra gällande anspråk mot transportören och SolidEngineer. Leverans sker inom Sverige och av SolidEngineer anlitad transportör med leveransvillkor: Fritt SolidEngineers lager. Risken för leveransen går över på kunden när produkten lämnats av SolidEngineer till transportör.
SolidEngineer bär inte något som helst ansvar för leveransförsening, oavsett om förseningen beror på försening hos transportör, försening eller restnotering hos produkttillverkaren eller annat förhållande.

6. Reklamation
Kunden ska vid mottagandet kontrollera produkten/leveransen. För att få åberopa att en produkt/leverans är felaktig ska kund senast 10 dagar från fakturadatum  – reklamera felet till SolidEngineer (tel 08-54473020), samt på visst angivet sätt returnera produkten. Kund erhåller en retursedel för kostnadsfri retur till SolidEngineer.

7. Producentansvar
SolidEngineer är anslutet till El-Kretsen vilket omfattar ett producentansvar för elektronik och batterier på ett miljöriktigt sätt. Läs mer här.

8. Personuppgifter
SolidEngineer håller ett register över kunder och användare som har registrerat sig eller köpt något hos SolidEngineer. Registret innehåller personuppgifter som namn, organisations-/ personnummer, postadress, telefonnummer, elektroniska adresser, leverans- och betalnings- och inköpsuppgifter, profilering baserad på adress, samt uppgifter baserade på användning av digitala tjänster.

Uppgifterna används av SolidEngineer för fakturering, information och leverans av produkter, samt marknadsföring och som underlag för statistik och produktutveckling. Personuppgifter lämnas ut till myndighet endast där så krävs med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

9. Tillämplig lag
Svensk rätt ska tillämpas på dessa Köpvillkor.

10. Force Majeure
SolidEngineer är inte ansvarigt för olägenheter som uppstår på grund av omständigheter utanför SolidEngineers kontroll, såsom krigsliknande händelser, uppror och oroligheter, avbrott i allmänna förbindelser, export- och importrestriktioner, laglig reglering eller annat påbud av myndighet i Sverige eller utlandet, strejk, lockout, blockad eller annat arbetshinder, eldsvåda, explosion eller annan olyckshändelse, eller för fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av ovan nämnda omständigheter.

11. Övrigt
SolidEngineer förbehåller sig rätten till ändring av samtlig information, innefattande men inte begränsat till, priser, tekniska specifikationer och produkterbjudanden utan föregående avisering. Information och priser lämnas med reservation för tryck- och skrivfel, felaktigheter i angivna tekniska specifikationer, leverantörers prishöjningar samt för slutförsäljning.
De uppgifter som lämnas på SolidEngineers webbsida utgör inte någon utfästelse om användbarhet, lämplighet eller garanti annat än där så är direkt angivet. SolidEngineer förbehåller sig rätten att när som helst ändra dessa Köpvillkor.