Rutiner för garanti- och serviceärenden, Markforged

Bedömning av felkaraktär
Vid behov av garanti eller service kontaktas SolidEngineers support, som gör en bedömning om skrivaren skall skickas in till SolidEngineer eller ej. SolidEngineer meddelar om det är ett garantiärende eller ett serviceärende beroende på felets karaktär.

Märkning
Om enheten sänds in som ett garantiärende eller ett serviceuppdrag krävs ett medföljande s.k. RMA nummer på försändelsen.

Frakt
Vid överenskommelse sänds hela skrivaren inkl. nätaggregat väl emballerad in till SolidEngineer. Fel som orsakats av felaktig hantering innefattas inte av garanti utan övergår till en betald service. Vid garantiärenden står SolidEngineer för fraktkostnaden och med det fraktbolag som SolidEngineer anlitar. Vid serviceärenden står kunden för fraktkostnaden.

Servicekostnad
Vid serviceärenden framförs kostnadsförslag via epost som bekräftas av kunden före påbörjat uppdrag. Vid större uppdrag erhålles en offert från SolidEngineers försäljningsorganisation.

Ett garanti- eller serviceärende åtgärdas normalt på 2-3 veckor beroende på feltyp.
Läs mer om gällande försäljningsvillkor »


Procedures for warranty and service issues, Markforged

Assessment of errors
If warranty or service is required, SolidEngineer support should be contacted, which assesses whether the printer should be sent to SolidEngineer or not. SolidEngineer declares whether it is a warranty issue or a service case depending on the nature of the error.

Marking
If the package is sent as a warranty issue or a service case, a accompanying RMA number on the package is required.

Shipping
Upon agreement, the entire printer incl. power supplies well packaged is sent to SolidEngineer. Defects caused by improper handling are not covered by warranty, if that is the case it becomes a paid service. When shipping in a warranty purpose SolidEngieer takes the cost for shipping, with a provider choosen by SolidEngieer. Shipping in service purposes is paid by the customer.

Service costs
At service requests a quote is sent to the customer. The quote needs to be confirmed by the customer before the mission is started. For larger assignments a quote is obtained from SolidEngineer sales organization.

A warranty or service issue is addressed normally within 2-3 weeks depending on the type of error.
Read more about the current terms and conditions »